субота, 25 септембра, 2021

Здравствени, односно медицински туризам

Шта је медицински туризам? Иако теорија и пракса (узимајући у обзир раст наведене гране) пружају бројне дефиниције здравственог и медицинског туризма, ми се опредељујемо за ону најједноставнију: Медицински туризам подразумева спровођење медицинских процедура изван граница земље (иако се са правом може рећи и изван места боравка) корисника услуга.

 

Дакле, већ на почетку може се поставити питање: Која је разлика између здравственог туризма и медицинског туризма? Да ли је та разлика само терминолошка? У том смислу, пракса упућује да је разлика ипак већа од терминолошке. Наиме, здравствени туризам, са једне стране можемо посматрати као ширу категорију (где је медицински туризам једна од компоненти), док са друге стране, здравствени туризам може да означава и ону врсту мреже за пружање услуга која акцентира бањски туризам, wellness&spa и сл. Када је у питању медицински туризам, јасно је да се ради о услугама из домена медицинских процедура, без обзира да ли се ради о стоматологији, интерној медицини, гинекологији, вантелесној оплодњи, абдоминалној, естетској или кардио хирургији итд.

 

MT 1...

 

У сваком случају, било да се ради о здравственом или медицинском туризму, у питању је пракса са веома великим растом која за циљ има пружање наведених услуга изван граница земље из које долази пацијент (корисник услулга) – дакле, подразумева да пацијент дату услугу користи у некој другој земљи. Такође, може се говорити и о кретању у другом смеру – о ситуацијама када пружаоц услуге (лекар) одређену медицинску процедуру пружа изван границе своје земље, али на овом месту задржаћемо се на пацијенту (кориснику услуга).

 

Узимајући у обзир актуелност и ширину теме која захтева приступ који је тешко сажети у један чланак, опредељујемо се да на овом месту истакнемо најзначајније сегменте, а надамо се да ће у будућности бити прилике за детаљнија објашњења.

 

Изазови приликом доношења одлуке о „лечењу изван граница“

 

Организовање пружања медицинске услуге представља изазов за све укључене стране овог веома значајног процеса. Доношење одлуке о лечењу изван граница домицилног здравственог система захтева улагање додатног напора, а узимајући у обзир чињеницу да сваки медицински третман неминовно са собом носи дозу стреса, бриге и урођеног страха, јасно је да је овај напор знатно комплексније него код већине других грана.

 

Наведено намеће потребу (и обавезу) да институционални носиоци ове активности поред комерцијалних мотива акцептирају психо-социјалну и етичку компоненту на равноправним основама са потенцијалним профитом. Такође, посебна пажња треба да буде посвећена правовременом и тачном информисању свих заинтересованих страна, при чему улога институционалних носиоца, а пре свега посредника не сме да буде само информативна. Та улога треба да резултира у пуној сатисфакцији корисника уз посебну усмереност на пружање безбедне, сигурне и ефикасне медицинске, али и туристичке услуге.

 

Дакле, први корак у процесу доношења одлуке о спровођењу лечења изван граница здравственог система којем корисник услуга припада почиње детаљним информисањем. У овој фази потенцијални корисник услуга треба да инсистира на добијању прецизних и недвосмислених информација о процењеном стању, потребним медицинским процедурама, процењеном времену трајања медицинских процедура / боравка, имену лекара који ће бити носилац консултантског тима за време боравка корисника у датој земљи, предлоге у вези са језиком коресподенције, као и предлоге о потреби организовања пратње за време боравка у иностранству. Тек након добијања наведених информација и евентуалних консултација са својим лекаром корисник треба да донесе одлуку да ли ће наведену медицинску процедуру и обавити у одређеној земљи изван граница домицилног здравственог система.

 

На крају, потребно је осврнути се и на могућност партиципације Републике Србије у грани коју је преко 50 земаља идентификовало као део „националне индустрије“.

 

Богата историја медицине у Србији, велики број стручних и хуманих здравствених радника, култура односа према пацијентима, савремена медицинска опрема и жеља за сталним учењем и унапређењем услуга које се пружају утичу да Србија постане логичан избор места на којем је могуће обавити одређену медицинску процедуру која недвосмислено има епитет сигурне, безбедне и ефикасне. Лечење у Србији нуди бројне предности, а основне се огледају у могућности пружања врхунске медицинске услуге по знатно нижим ценама у односу на највећи број развијених земаља. Међутим, европски трендови у области здравствене заштите, убрзани темпо технолошког развоја и бројни други економски и неекономски фактори, али и домаће тенденције у области здравства и туризма (здравственог / медицинског туризма) намећу потребу успостављања ефикасних инструмената праћења, контроле, управљања и успостављања задовољавајућег нивоа транспарентности у раду здравствених установа свих нивоа здравствене заштите. Поред наведеног, потребно је перманентно радити на промоцији Републике Србије која ће резултирати у креирању јавног мњења на начин који ће презентовати нашу земљу не само у грани здравственог и медицинског туризма, већ као земљу која је равноправни члан развијеног друштва, а грана медицине је сигурно једна од најзначајнијих области људског деловања.

Novi Sad - Tvrdjava....

 

 

 

 

*

***

*****

 

О фирми HMC Solutions ДОО

HMCS - Logo...

 

Фирма HMC Solutions основана је 2011. године уз намеру оснивача да кроз креирање специјализованих услуга и реализациом програма из области здравства, менаџмента и туризма унапреди квалитет лечења и обезбеди сву неопходну подршку свим корисницима и учесницима у процесу пружања здравствених услуга. Од дана оснивања, усмерили смо своје активности на развој концепта ефикасне здравствене услуге који треба да омогући потпуну оријентацију ка пацијенту и прилагођавање специфичним потребама сваког појединачног корисника услуга. Овај концепт подразумева интеграцију свих учесника процеса и ствара услове за рационализацију трошкова и времена трајања процеса уз виши квалитет лечења и већу сатисфакцију свих укључених страна. Јасно је да смо на овај начин определили свој стратешки фокус на обезбеђење вишег квалитета живота појединаца уз истовремени развој институционалне инфраструктуре која треба да омогући пружање здравствених и пратећих (пре свега туристичких) услуга на највишем нивоу.

 

У овој фази развоја HMC Solutions скоро све своје капацитете усмерава на повезивање здравствених установа из Новог Сада са домаћим и страним пацијентима у циљу задовољења њихових потреба, и на тај начин повећава ниво квалитета опште здравствене заштите и скраћује време чекања на здравствену услугу, док са друге стране, примењујући савремена достигнућа из области менаџмента у перманентној интеракцији са здравственим установама обезбеђује услове за пружање ефикасне здравствене услуге високог квалитета.

 

Стратегија HMC Solutions:

 

·        Пословно – техничко и комерцијално уговарање са постојећим и потенцијалним партнерима у области пружања здравствене и туристичке услуге;

·        Реализација процеса трансфера знања и технологија путем програмираних и системски извођених пословних, научних и истраживачких захвата;

·        Анимирање потенцијалних пословних партнера и инвеститора из земље и иностранства за учешће у планираном, перспективном и одрживом развоју;

·        Висок ниво сарадње са свим релевантним државним и привредним институцијама;

·        Едукативно и информативно деловање на ширу друштвену заједницу о значају превенције и правовремене бриге о здрављу.

 

Нови Сад као место остварења стратешких циљева, Нови Сад – Град здравља

Нови Сад - Змај Јовина

Нови Сад – Змај Јовина

 

Избор Новог Сада као седишта компаније и „центра дешавања“ није случајан и у својој основи указује на недвосмислено опредељење да се свим заинтересованим странама понуди што разноврснија услуга високог квалитета. Услови који су определили овај избор односе се пре свега на постојање великог броја здравствених установа различитог нивоа здравствене заштите – примарне, секундарне и терцијарне установе, али и искоришћења туристичких потенцијала на начин који уводи висок степен иновирања у смислу стимулисања тражње и самог организовања пружања услуге у домену рецептивног туризма.

 

 

 

Концепт стратегије развоја компаније

 

Уважавајући јасно дефинисану мисију и визију, дефинисани стратегијски фокус и све остале елементе интерног и екстерног окружења који имају утицај на обављање пословне делатности, трајно опредељење фирме HMC Solutions представљају, поред домаћег, тржишта земаља Европске уније (Европе), Велике Британије, САД, Канаде, Аустралије, Русије, као и тржишта земаља бивше СФРЈ.

 

Концепт ефикасне здравствене услуге треба да омогући повезивање здравствених установа из Србије (Новог Сада) са пацијентима у и ван њених граница, а са циљем задовољења свих појединачних потреба и на тај начин повећа ниво квалитета опште здравствене заштите и скрати време чекања на здравствену услугу. За нас, делатност здравственог туризма не значи само пружање информација пацијентима, већ подразумева активно учешће и пуну посвећеност сваком појединачном захтеву.

 

Реализација постављених циљева у том смислу подразумева, пре свега, пружање широког асортимана услуга како страним тако и домаћим корисницима. „Свака туристичка дестинација може прерасти у дестинацију здравственог туризма, а сваки туриста је потенцијални здравствени туриста.“ При томе, одлазак у одређену земљу због здравствене / медицинске услуге најчешће не подразумева изоловано коришћење услуга здравствених установа, већ скоро по правилу постоји заинтересованост да се обиђу локалне знаменитости, да се упозна локална култура, гастрономија и сл.

 

Уважавајући карактеристике наведене врсте услуге, ефикасним повезивањем са страним потенцијалним корисницима, подизањем јавног мњења у земљама циљних тржишта и реализацијом пружања услуге (здравствене, туристичке и сл.) на територији Републике Србије, а посебно АП Војводине и Новог Сада, наша стратегија се може дефинисати кроз неколико тачака:

 

·        Ефикасан маркетиншки приступ циљним иностраним тржиштима,

·        Ефикасну промоцију на WЕБ-у,

·        Учешће на релевантним сајмовима (домаћим и иностраним),

·        Отварање пословних јединица у земљама циљних тржишта,

·        Стратешко повезивање са релевантним иностраним партнерима (туристичке организације, туристичке агенције, здравствене установе, фондови, удружења и др.) у циљу продора на инострана тржишта,

·        Успостављање високог нивоа сарадње са свим релевантним државним и привредним институцијама у грани здравства (приватне и државне здравствене установе, фондови, министарства и секретаријати, фармацеутске компаније, удружења и др.) и туризма (ТОВ, ТОС, ИВ АПВ, локалне самоуправе, туристичке организације, агенције и др.),

·        Успостављање високог нивоа сарадње са финансијским институцијама (банке и осигуравајућа друштва),

·        Едукативно и информативно деловање на ширу друштвену заједницу о значају превенције и правовремене бриге о здрављу.

 

 

 

Оперативни циљеви:

 

·        Развој специјализованих туристичких програма (Специјализовани туристички програми подразумевају комбиновање одређених здравствених услуга (медицинских захвата) са конвенционалним туристичким услугама рецептивног туризма.)

·        Повећање броја иностраних корисника специјализованих туристичких програма (здравствени туризам) на територији Републике Србије.

 

(Душко Чучковић )Придружите се дискусијама на форуму
Одштампајте текст

Оставите коментар

(молимо не остављајте предугачке коментаре који имају више од 100 речи)CAPTCHA
*

Скорашњи коментари